Skip to main content

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás magas színvonalon történő és biztonságos teljesítéséhez szükség van az Ön egészségügyi adatainak kezelésére, amely személyes adatok a Rendelet szerint a személyes adatok különleges kategóriáiba esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.

2. A Szolgáltató promóciós célokból, minőségbiztosítási célokból és a (7) bekezdésben foglaltak
érdekében tárolja az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott egészségügyi
dokumentumokat. Az adatkezelés célja a szerződés (szolgáltatás) teljesítése.

3. Hozzájárulása a konkrét üggyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre terjed ki, ha az adatkezelés több ügyet érint, akkor a Szolgáltató az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkéri a hozzájárulást.

4. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását írásban vagy a Szolgáltató e-mail címére megküldött nyilatkozattal teheti meg, ilyen esetben az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

5. Jogosult kérni a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, joga van az
adathordozhatósághoz, a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, 1530 Budapest, Pf.: 5., +36 (1) 391-1400, http://naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu)
történő panasztételhez, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági
jogorvoslathoz, továbbá kártérítéshez a Rendelet megsértéséből eredően Önt ért kárért.

6. A Szolgáltató kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek az adott ügy viteléhez (szerződés
teljesítéséhez) szükségesek.

7. A Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, illetve az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –, az adatokat külön erre vonatkozó hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

8. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

9. Az adatok tárolásának időtartama:
a) az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítését követő 2 hónapig, vagy
b) a hozzájárulás visszavonásáig,
c) a (7) bekezdésében foglalt adatkezelés esetén a jogi kötelezettségek teljesítéséig, vagy a jogos
érdekek érvényesítéséig.

10. A Szolgáltató, mint adatkezelő képviselője és elérhetőségei:
Life Protocol LLC
(Székhelye: 27 Chequers, Devon Court, ils Road Buckhurst Hil.; 1G9 5RH Essex
(Egyesült Királyság);
e-mail: victor.fields@lifeprotocol.hu
telefonszám: +3670/7858042

3

11. A személyes adatok címzettjei:
a) adatkezelő képviselője;
b) ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
c) adatfeldolgozók.

12. Részletes tájékoztatás a Szolgáltató honlapján és telephelyén található, az adatkezelési
tájékoztatóban.

13. A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, a Regisztrációs lapon megadott személyes
adataim, és a fényképeim jelen tájékoztatóban megjelölt célú kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.